Wystawcy

Animatsuri to świetne miejsce na sprzedaż różnej maści gadżetów, komiksów, książek i wielu innych produktów. Nasza impreza odwiedzona została ponad 6800 razy przez osoby, których średnia wieku wynosiła ok. 20 lat. Udostępnienie przestrzeni wystawowej wiąże się jednak z pewnymi zasadami, które zostaną na tej stronie przybliżone. Proszę jednak pamiętać, że ilość przestrzeni wystawowej jest ograniczona, więc lepiej nie czekać na ostatnią chwilę ze zgłoszeniem.

 1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią porozumienia pomiędzy Organizatorem imprezy, a Stoiskiem.
 2. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Animatsuri z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego o numerze 00000332054 i siedzibą przy ul. Szanajcy 16a m. 9 w Warszawie.
 3. Stoiskiem jest każda osoba prywatna lub zarejestrowana instytucja, wyrażająca chęć do wystawienia swojego towaru lub promocji własnej, która zgłosiła swój udział w imprezie za pośrednictwem systemu zgłoszeń. Wystawcy zobowiązują się do przestrzegania ogólnego regulaminu imprezy.
 4. Wystawcą jest każda osoba wchodząca w skład obsługi Stoiska.
  • Każde Stoisko powinno zaznaczyć, kto jest Wystawcą Prowadzącym, z którym będzie się omawiało wszelkie ewentualne nieścisłości.
  • Każdy Wystawca zobowiązuje się do noszenia opaski na rękę oraz identyfikatora wręczonych na akredytacji. W razie zgubienia lub zniszczenia opaski wystawca będzie musiał uiścić opłatę w wysokości aktualnej ceny trzydniowej akredytacji, aby dostać nową. Brak opaski jest podstawą do usunięcia danej osoby z terenu imprezy.
  • W ramach wynajmowanych modułów dostaje się jedną wejściówkę dla wystawcy. Dodatkowa wejściówka przypada za każde trzy moduły. Tak więc kolejny dodatkowy wystawca przysługuje przy wynajmie co najmniej trzech, sześciu, dziewięciu, itd.
  • Maksymalnie wolno wynająć nie więcej jak dziewięć modułów.
  • Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych wejściówek dla wystawców w cenie, którą precyzuje system.
 5. Systemem przyjmującym zgłoszenia Stoisk jest system Fouton, który umieszczony jest pod adresem internetowym www.fouton.pl. Zarejestrowanie Stoiska odbywa się tylko za pośrednictwem wyżej wymienionego systemu.
 6. O przyjęciu zgłoszenia decyduje Organizator imprezy, o czym informuje drogą e-mailową, w ciągu pięciu dni od otrzymania zgłoszenia. Organizator imprezy może odrzucić zgłoszenie bez podania przyczyny.
 7. Organizator imprezy może anulować zgłoszenie Wystawcy, po jego wcześniejszym pozytywnym rozpatrzeniu, do dnia 8 lipca 2022 r. wraz z podaniem przyczyny podjętej decyzji. Jeśli udział Wystawcy został już przez niego opłacony, Organizatorzy zwracają pełną wpłaconą kwotę.
 8. Opłaty stoiskowe precyzuje system Fouton. Organizator imprezy w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia, zobowiązuje się do poinformowania Stoiska o wysokości opłaty, zgodnie z informacją w nim widniejącą.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny określonej w punkcie 8. niniejszego regulaminu, o czym informuje drogą e-mailową poszczególne Stoiska. Stoisko nie wyrażające zgody na ową zmianę ma możliwość zrezygnowania z udziału w imprezie bez ponoszenia dodatkowych kosztów i z pełnym zwrotem wcześniejszej wpłaty, o ile takowa nastąpiła.
  • Na wyrażenie sprzeciwu Stoisko ma pięć dni roboczych od otrzymania informacji od Organizatora Imprezy, jednak nie później niż do 15 lipca 2022 r.
  • W razie wymaganej dopłaty, ta powinna być zrealizowana w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania informacji od Organizatora Imprezy, jednak nie później niż do 18 lipca 2022 r.
 10. Opłata stoiskowa musi zostać uiszczona w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania decyzji o przyjęciu zgłoszenia na numer konta wskazany przez Organizatora imprezy. Nieuiszczenie opłaty w wyżej wymienionym terminie będzie skutkowało anulowaniem zgłoszenia.
 11. Wszelkie ewentualne zniżki są ustalane indywidualnie drogą e-mailową. Różnice wynikające ze zniżek są zwracane na numer konta sprecyzowany przez Stoisko w terminie do pięciu dni roboczych po imprezie. Niezależnie od wysokości zniżki Stoisko musi uiścić pełną opłatę wynikającą z systemu.
 12. Moduły wystawowe wybiera Stoisko za pośrednictwem systemu zgłoszeniowego wymienionego w punkcie 5. niniejszego regulaminu.
 13. Wystawca może wystawiać towar i wyposażenie modułu tylko w obrębie wynajętych modułów.
 14. Na wyraźne życzenie Stoiska, istnieje możliwość wystawienia rachunku. Rachunek wystawiany jest najpóźniej w ciągu 14 dni od uiszczenia opłaty za Stoisko.
 15. Stoisko zobowiązuje się do podania dokładnej listy Wystawców, zawierającej imię i nazwisko do 19 lipca 2022 r. włącznie. Nieprzedstawienie listy Wystawców do tego terminu może skutkować anulowaniem zgłoszenia Stoiska bez zwrotu kosztów.
 16. Wszelkie zmiany dotyczące zgłoszonego Stoiska akceptowane są wyłącznie drogą e-mailową do dnia 18 lipca 2022 włącznie.
  • W razie zwiększenia się opłaty stoiskowej Wystawca Prowadzący zobowiązuje się dopłacić różnicę w dniu rozpoczęcia konwentu podczas odbioru identyfikatorów. Nieuiszczenie tej opłaty spowoduje powrót do wcześniejszych ustaleń lub, w przypadku gdy okaże się to niemożliwe, do anulowania zgłoszenia Stoiska bez zwrotu kosztów.
  • W razie zmniejszenia się opłaty stoiskowej, Organizator imprezy zobowiązuje się odesłać różnicę na konto Stoiska.
 17. Stoisko może zrezygnować z udziału w imprezie podlegając pod następujące zasady:
  • Do dnia 24 czerwca 2022 r. zrezygnowanie z udziału w imprezie nie wiąże się z żadnymi karami umownymi i zwracana jest pełna pobrana wcześniej opłata stoiskowa.
  • Od dnia 25 czerwca 2022 r. do dnia 8 lipca 2022 r. włącznie, zrezygnowanie z udziału w imprezie wiąże się z karą umowną w wysokości 50% opłaty stoiskowej wynikającej z ilości i rodzaju wynajętych modułów, zgodnie z informacjami zawartymi w systemie lub zmian opisanych w punkcie 9. Kara nie dotyczy opłat dodatkowych za Wystawców, stoliki itp., te są zwracane w całości.
  • Od 9 lipca 2022 roku zrezygnowanie z udziału w imprezie wiąże się z karą umowną w wysokości 100% opłaty stoiskowej wynikającej z ilości i rodzaju wynajętych modułów. Kara nie dotyczy opłat dodatkowych za Wystawców, stoliki itp, te są zwracane w całości.
  • Przelew ze zwrotem jest realizowany w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania prośby o anulowanie zgłoszenia, na wskazane przez Stoisko konto.
  • Brak poinformowania Organizatora imprezy o zrezygnowaniu z udziału w imprezie, a wcześniejszym opłaceniu go wiąże się z karą umowną w wysokości 100% opłat stoiskowych i opłat za dodatkowych Wystawców, stoliki, itp.
 18. Na terenie przestrzeni wystawowej obowiązuje zakaz sprzedaży:
  • Alkoholu, wyrobów tytoniowych i wszelkiego rodzaju szeroko pojętych używek.
  • Broni palnej.
  • Replik ASG i broni białej; jedynym wyjątkiem jest niezwłoczne oddanie zakupionego towaru z tej kategorii przez Wystawcę Prowadzącego do ochrony do przechowania do zakończenia imprezy. Towar z tej kategorii może być sprzedawany tylko i wyłącznie osobom o odpowiednim wieku i/lub uprawnieniach.
  • Wszelkich produktów z nieautoryzowanymi grafikami.
  • Napojów wszelkiego typu.
  • Produktów spożywczych wymagających przyrządzenia przed spożyciem.
  • Pirackich kopii gier, filmów i oprogramowania.
  • Produktów zawierających treści przeznaczone tylko dla osób dorosłych i szeroko uznanwanych za obelżywe.
 19. W przypadku gdy dane Stoisko mimo wszystko będzie sprzedawało na terenie imprezy produkty wymienione w punkcie 18., Organizator imprezy może anulować zgłoszenie Stoiska i wyprosić Wystawców bez zwrotu kosztów.
 20. Organizator imprezy może udostępnić dostęp do prądu, ale w ograniczonych ilościach. Każde Stoisko, które zażyczy sobie dostępu do prądu, ma odgórne ograniczenie wywoływanego obciążenia sieci elektrycznej do 1,5kW. Nie zastosowanie się do tego punktu może być podstawą do dyscyplinarnego usunięcia Stoiska z terenu konwentu. Organizator może się zgodzić na odstępstwo od tego punktu.
 21. Organizator imprezy nie odpowiada za problemy związane z brakiem dostępu do prądu wynikających z problemów technicznych. Stały dostęp do prądu nie jest gwarantowany. Jednakże organizator postara się, by dostęp został przywrócony w najkrótszym możliwie czasie. Jednocześnie organizator informuje, że postara się zrobić co w jego mocy, żeby nie było pod tym kątem problemów.
 22. Stoiska funkcjonują przez cały konwent. Od Wystawcy zależy, czy będą robione przerwy.
 23. Akredytacja dla Stoisk funkcjonuje od godziny 10:00 w piątek 22 lipca 2022 r. Wcześniejsze rozstawienie stoiska może być możliwe, ale organizator nie gwarantuje go. W razie takiej potrzeby należy się skontaktować drogą e-mailową z organizatorem w celu ustalenia, czy będzie taka możliwość.
 24. Wszelkie reklamacje można składać drogą e-mailową do Organizatora w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia imprezy. Reklamacje wysłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 25. Organizator imprezy nie odpowiada za towar sprzedawany na Imprezie, jest on odpowiedzialnością tylko i wyłącznie Stoiska i Wystawcy.
 26. Każde zgłoszenie naruszenia niniejszego regulaminu będzie wyjaśniane i egzekwowane w możliwie najkrótszym czasie przez Organizatora imprezy.
 27. W sprawach nieuwzględnionych w Regulaminie Stoisk decyduje Organizator imprezy.
 28. Organizator imprezy nie daje gwarancji sprzedaży proponowanych przez Stoisko produktów.
 29. Organizator imprezy nie ma na wyposażeniu tragarzy. Obsługa konwentu może pomóc Wystawcom w noszeniu ich rzeczy, ale nie ma takiego obowiązku.
 30. Wystawca zobowiązuje się do sprzątnięcia swojego Stoiska do godziny 16:00 w niedzielę 24 lipca 2022 r. W razie problemów z dostosowaniem się do tego punktu należy się skontaktować z Organizatorem, którego decyzja w tej kwestii jest ostateczna.
 31. W punkcie 30. poprzez „sprzątniecie” rozumie się nie tylko usunięcie swoich rzeczy, ale także sprzątnięcie wszelkich śmieci i ogólne doprowadzenie stoiska do stanu pierwotnego. W razie potrzeby osoby z Obsługi Konwentu mogą zaopatrzyć Wystawców w worki na śmieci, czy środki czyszczące. Ponadto za ewentualne zniszczenie wykładziny w obrębie wynajmowanego modułu odpowiada finansowo wystawca. Straty w tej kwestii wycenia Administrator Budynku, a ewentualny rachunek wystawiany będzie na dane sprawcy.
 32. Niestosowanie się, do któregokolwiek punktu niniejszego regulaminu może skutkować uniemożliwieniem wystawienia się Stoiska na kolejnych imprezach Organizatora Imprezy.
 33. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z ponoszenia konsekwencji wynikających z jego nieprzestrzegania. Wystawcy nieprzestrzegający Regulaminu mogą zostać dyscyplinarnie usunięci z terenu Konwentu.

Przestrzeń wystawowa

Przestrzenią wystawową na Animatsuri są hole na piętrach II, III i IV piętrze budynku A CKS-u. Rozkład modułów wystawowych przedstawia się następująco:

Piętro II

Piętro III

Piętro IV

Moduły wystawowe

Przestrzeń wystawowa na naszej imprezie jest podzielona na moduły. Można wynająć maksymalnie dziewięć modułów i w ich obrębie rozstawić własne stoisko wedle uznania. W ramach wyposażenia modułu są udostępniane stoliki o wymiarach ok. 2,1m x 0,45m. Wielkość, cena i wyposażenie poszczególnych modułów przedstawia się następująco:

Moduł S

 • Cena – 250 zł
 • Wymiary – 2,1m x 1m
 • Wyposażenie – 1 x stolik, 1 x wejściówka i 1 x krzesło
 • Opcje dodatkowe – 1 x dodatkowy wystawca

Moduł M

 • Cena – 450 zł
 • Wymiary – 2,1m x 2,1m
 • Wyposażenie – 1 x stolik, 1 x wejściówka i 1 x krzesło
 • Opcje dodatkowe – 1 x dodatkowy wystawca, 1 x dodatkowy stolik

Moduł L

 • Cena – 600 zł
 • Wymiary – 3m x 2,1m
 • Wyposażenie – 2 x stolik, 1 x wejściówka i 1 x krzesło
 • Opcje dodatkowe – 1 x dodatkowy wystawca, 3 x dodatkowy stolik

Uwaga: Przy wynajmie więcej niż jednego modułu, ilość wystawców przypadających na stoisko zwiększa się co 3 moduły, czyli kolejny darmowy wystawca przypadać będzie przy wynajmie trzeciego, szóstego i dziewiątego modułu.

Lista wystawców

Aleja Artystów

W tym roku postanowiliśmy ponownie stworzyć miejsce dla osób, które tworzą sprzedawane produkty własnoręcznie. Aleje Artystów będą znajdować się w korytarzach na III piętrze. Nasza Aleja składa się z 20 miejsc, na które składa się ławka o wymiarach 2,1 m x 0,45 m i jedna wejściówka dla wystawcy. Na każde zgłoszenie przypada jedno takie miejsce, a jego koszt to 150 zł. W Alei Artystów sprzedawane mogą być wyłącznie rzeczy zrobione własnoręcznie, poza tym sprzedawców obowiązuje regulamin wystawców, z którym można się zapoznać poniżej i regulamin imprezy. Jeśli nie masz pewności, czy oferowany przez Ciebie towar, łapie się w naszej definicji rzeczy zrobionych własnoręcznie, to zachęcamy do kontaktu. Zgłoszeń dokonuje się za pośrednictwem systemu Fouton poprzez formularz dostępny pod po kliknięciu poniższego przycisku..

Zgłoszenia do Alei Artystów zostały zamknięte

Gastronomia

Szczegóły dotyczące stoisk gastronomicznych zostaną udostępnione już niedługo.

Uwaga! Zgłoszenia stoisk gastronomicznych odbywają się za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Lista wystawców

%d bloggers like this: