Wystawcy

Animatsuri to świetne miejsce na sprzedaż różnej maści gadżetów, komiksów, książek i wielu innych produktów. Nasze wydarzenie w 2023 roku odwiedzone zostało ponad 13 000 razy przez osoby, których średnia wieku wynosiła ok. 20 lat. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą dla wystawców.

Przestrzeń wystawowa

Przestrzeń wystawowa na tegorocznej edycji Animatsuri zajmuje część trzeciej hali EXPO XXI (tej na prawo od głównego wejścia). Została ona podzielona na dwie strefy (zaznaczone na niebiesko na mapce). Aby wyjść na przeciw potrzebom naszych wystawców, w tym roku zrezygnowaliśmy z podzielenia przestrzeni wystawowej na moduły o z góry ustalonej wielkości i tym razem będzie można wynająć przestrzeń w takiej konfiguracji, jaka będzie najbardziej potrzebna. 

Zgłoszenia planowo powinny ruszyć 5. maja o godzinie 22:00.

Uwaga: Zgłoszenia będą podlegać selekcji ze strony Organizatora, aby zapewnić możliwie najbardziej zróżnicowany towar naszym uczestnikom. Ostateczna decyzja o przyjęciu zgłoszenia, zostanie podjęta najpóźniej do dnia 16 czerwca 2024 włącznie.

Regulamin wystawców
 1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią porozumienia pomiędzy Organizatorem imprezy a Stoiskiem. Stoisko musi wyrazić zgodę na stosowanie się do jego zapisów, aby mieć możliwość uczestnictwa w imprezie Organizatora.
 2. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Animatsuri ze wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego o numerze 00000332054 i siedzibą przy ul. Szanajcy 16A m. 9 w Warszawie.
 3. Stoiskiem jest każda osoba prywatna, instytucja lub zarejestrowany przedsiębiorca, wyrażający chęć do wystawienia swojego towaru lub promocji własnej, które zgłosiło swój udział w imprezie za pośrednictwem systemu zgłoszeń. Wystawcy zobowiązują się do przestrzegania ogólnego regulaminu imprezy.
 4. Wystawcą jest każda osoba wchodząca w skład obsługi Stoiska. 
  • Każde Stoisko ma obowiązek wyznaczyć tzw. Wystawcę Prowadzącego, z którym będzie omawiać się wszelkie ewentualne szczegóły wynajmu Stoiska.
  • Każdy Wystawca zobowiązuje się do noszenia na nadgarstku opaski oraz identyfikatora wręczonych przy akredytacji. W razie zgubienia lub zniszczenia opaski wystawca będzie musiał uiścić opłatę w wysokości aktualnej ceny trzydniowej akredytacji, aby dostać nową. Brak opaski jest podstawą do usunięcia Wystawcy z terenu imprezy.
  • W ramach wynajmu Stoiska otrzymuje się jedną wejściówkę dla Wystawcy. Dodatkowa wejściówka przypada za każde 12 m² wynajmowanej powierzchni stoiska, zatem kolejna zostanie przekazana przy wynajmie 12 m², następna przy 24 m² itd.
  • Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych wejściówek dla Wystawców w cenie, którą precyzuje system przyjmujący zgłoszenia Stoisk.
 5. Systemem przyjmującym zgłoszenia Stoisk jest system akredytacji Stowarzyszenia Animatsuri, który umieszczony jest pod adresem internetowym https://moje.animatsuri.pl. Zarejestrowanie Stoiska możliwe jest tylko za pośrednictwem wyżej wymienionego systemu. Ilość potrzebnej przestrzeni i inne ustalenia dotyczące Stoiska są ustalane za jego pośrednictwem.
 6. Po wpłynięciu zgłoszenia zostanie przesłana automatyczna informacja o jego zarejestrowaniu w systemie. Ostateczna decyzja o jego pozytywnym rozpatrzeniu, zostanie przesłana najpóźniej do dnia 16 czerwca 2024 włącznie. W przypadku odrzucenia zgłoszenia Stoisko zostanie o tym poinformowane, jednakże Organizator nie ma obowiązku podania przyczyny tej decyzji.
 7. W przypadku pojawienia się wolnych miejsc w strefie Stoisk po terminie sprecyzowanym w punkcie 6., Organizator może uzupełnić je poprzez ponowną selekcję wcześniej odrzuconych zgłoszeń. 
 8. Organizator imprezy może anulować zgłoszenie Stoiska, po jego wcześniejszym pozytywnym rozpatrzeniu do dnia 14 lipca 2024 r. wraz z podaniem przyczyny podjętej decyzji. Jeśli jego udział został już opłacony, Organizator zwraca pełną wpłaconą kwotę. Powyższy termin nie wpływa na możliwość usunięcia Stoiska wynikającej z łamania niniejszego regulaminu.
 9. Opłaty za wynajem Stoiska precyzuje system akredytacji Animatsuri. Organizator imprezy w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przesłanego drogą elektroniczną z adresu rezerwacje@animatsuri.pl, zobowiązuje się do poinformowania Stoiska o wysokości opłaty, zgodnie z informacją w nim przedstawioną.
 10. Opłata za wynajem Stoiska musi zostać zrealizowana w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania decyzji o przyjęciu zgłoszenia na numer konta wskazany przez Organizatora imprezy. Nieuiszczenie opłaty w wyżej wymienionym terminie będzie skutkowało anulowaniem zgłoszenia.
 11. Faktura za Stoisko będzie wystawiana w ciągu 7 dni roboczych od uiszczenia opłaty za Stoisko.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny określonej w punkcie 9. niniejszego regulaminu, o czym informuje drogą e-mailową poszczególne Stoiska wraz z uzasadnieniem. Stoisko, które nie wyrazi zgody na ową zmianę, ma możliwość rezygnacji z udziału w imprezie bez ponoszenia dodatkowych kosztów wynikających z kar umownych i z pełnym zwrotem wcześniejszych opłat, o ile takowe nastąpiły.
  • Na wyrażenie sprzeciwu Stoisko ma pięć dni roboczych od otrzymania informacji od Organizatora Imprezy, jednak nie później niż do 19 lipca 2024 r.;
  • W przypadku zmiany ceny na wyższą różnica powinna zostać wpłacona na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania informacji, jednak nie później niż do 24 lipca 2024 r.
 13. Wystawca może wystawiać towar i wyposażenie Stoiska wyłącznie w obrębie przestrzeni, którą zamówił i opłacił. Wyjście poza tą przestrzeń będzie skutkowało ostrzeżeniem i nakazem usunięcia wspomnianych rzeczy. Jeśli pomimo ostrzeżenia nakaz nie zostanie spełniony, albo Wystawca będzie ponownie go łamał, Organizator imprezy anuluje wynajem i nakaże opuszczenie Stoiska oraz Wystawców z terenu imprezy bez zwrotu kosztów. W przypadku pozostawienia przez Stoisko jakichkolwiek rzeczy zostaną one usunięte na koszt Stoiska.
 14. Wynajmujący ma prawo do dokonywania zmian w zgłoszeniu Stoiska tylko za zgodą Organizatora wyrażoną pisemnie. W przypadku zmian, których nie można wykonać za pośrednictwem systemu, akceptowane są wyłącznie ustalenia przesłane pisemnie do dnia 22 lipca 2024 włącznie na adres wystawcy@animatsuri.pl.
  • W razie zwiększenia się opłat za wynajem wynajmujący zobowiązuje się dopłacić różnicę na konto bankowe Organizatora najdalej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem Imprezy. Nieuiszczenie tej opłaty spowoduje powrót do wcześniejszych ustaleń lub w przypadku gdy okaże się to niemożliwe, do anulowania zgłoszenia Stoiska bez zwrotu kosztów wynajmu;
  • W razie zmniejszenia się opłat Organizator imprezy zobowiązuje się odesłać różnicę na konto Stoiska.
 15. Stoisko może zrezygnować z udziału w imprezie:
  • Do dnia 30 czerwca 2024 r. włącznie zrezygnowanie z udziału w imprezie nie wiąże się z żadnymi karami umownymi i zwracana jest pełna pobrana wcześniej opłata stoiskowa;
  • Od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 12 lipca 2024 r. włącznie, zrezygnowanie z udziału w imprezie wiąże się z karą umowną w wysokości 50% opłat zgodnie z informacjami zawartymi w systemie lub zmian opisanych w punkcie 9;
  • Od 13 lipca 2024 roku rezygnacja z udziału w imprezie wiąże się z karą umowną w wysokości 100% opłat zgodnie z informacjami zawartymi w systemie lub zmian opisanych w punkcie 9;
  • Kara umowna nie dotyczy opłaty za dodatkowych Wystawców, ponieważ te są zwracane w całości.
 16. Brak pisemnego poinformowania Organizatora imprezy o rezygnacji z udziału w imprezie, po wcześniejszym opłaceniu Stoiska wiąże się z karą umowną w wysokości 100% opłat oraz opłatą za dodatkowych Wystawców.
 17. Przelew ze zwrotem jest realizowany w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania prośby o anulowanie zgłoszenia, na wskazane przez Stoisko konto.
 18. Na terenie przestrzeni wystawowej obowiązuje zakaz sprzedaży:
  • Alkoholu, wyrobów tytoniowych i wszelkiego rodzaju szeroko pojętych używek;
  • Broni palnej;
  • Broni białej i replik ASG; jedynym wyjątkiem jest niezwłoczne oddanie zakupionego towaru z tej kategorii przez Wystawcę Prowadzącego do Patrolu do przechowania do zakończenia imprezy. Towar z tej kategorii może być sprzedawany tylko i wyłącznie osobom o odpowiednim wieku i/lub uprawnieniach;
  • Wszelkich produktów z nieautoryzowanymi grafikami;
  • Napojów wszelkiego typu, bez wcześniejszej zgody Organizatora imprezy;
  • Produktów spożywczych wymagających przyrządzenia przed spożyciem;
  • Pirackich kopii gier, filmów i oprogramowania;
  • Produktów zawierających treści przeznaczone tylko dla osób dorosłych i szeroko uznawanych za obelżywe.
 19. W przypadku gdy dane Stoisko mimo wszystko będzie sprzedawało na terenie imprezy produkty wymienione w punkcie 18., Organizator imprezy może anulować zgłoszenie Stoiska i wyprosić Wystawców bez zwrotu kosztów.
 20. Organizator imprezy może udostępnić dostęp do prądu na wyraźne życzenie Stoiska. Opłata wynikająca z dostępu do prądu jest stała za cały okres trwania imprezy w zależności od wybranej mocy przyłącza.
 21. Organizator imprezy nie odpowiada za problemy związane z brakiem dostępu do prądu wynikających z problemów technicznych. Stały dostęp do prądu nie jest gwarantowany. Jednakże organizator postara się, by dostęp został przywrócony w najkrótszym możliwie czasie. Jednocześnie organizator informuje, że postara się zrobić co w jego mocy, żeby nie było pod tym kątem problemów.
 22. Wyposażenie dodatkowe takie jak stoły, krzesła, czy ścianki działowe podlegają osobnej wycenie i będą ujęte na oddzielnej fakturze.
 23. Strefa Stoisk dla wystawców funkcjonuje w godzinach:
  • od 9:00 do 21:00 w piątek 26 lipca 2024,
  • od 7:00 do 21:00 w sobotę 27 lipca 2024,
  • od 7:00 do 16:00 w niedzielę 28 lipca 2024.

  Poza tymi godzinami strefa Stoisk będzie wyłączona z użytku Wystawców.

 24. Strefa Stoisk dla uczestników imprezy funkcjonuje w godzinach:
   • od 15:00 do 20:00 w piątek 26 lipca 2024,
   • od 8:00 do 20:00 w sobotę 27 lipca 2024,
   • od 8:00 do 13:00 w niedzielę 28 lipca 2024.

  Poza tymi godzinami strefa Stoisk zostanie wyłączona z użytku Uczestników, jednak nie oznacza to, że będzie ona strzeżona. Od Wystawców zależy, czy i w jaki sposób zabezpieczą swój towar na czas niefunkcjonowania swojego Stoiska.

 25. Akredytacja Stoisk rozpoczyna się o godz. 9:00 w piątek 26 lipca 2024 r. Wcześniejsze rozstawienie stoiska może być możliwe, ale organizator nie gwarantuje go. W razie takiej potrzeby należy skontaktować się drogą pisemną poprzez wiadomość e-mail na adres wystawcy@animatsuri.pl z Organizatorem w celu ustalenia, czy i w jakim zakresie będzie taka możliwość.
 26. Jakakolwiek promocja Stoiska w trakcie imprezy, wykraczająca poza jego wynajętą przestrzeń, może skutkować nakazem opuszczenia miejsca imprezy bez zwrotu opłat. Decyzja należy w tym zakresie do Organizatora.
 27. Wszelkie reklamacje można składać drogą pisemną poprzez wiadomość e-mail na adres wystawcy@animatsuri.pl w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia imprezy. Reklamacje przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 28. Organizator imprezy nie odpowiada za towar sprzedawany na Imprezie, jest on odpowiedzialnością tylko i wyłącznie Stoiska i Wystawców.
 29. Każde zgłoszenie naruszenia niniejszego regulaminu będzie wyjaśnione i egzekwowane w możliwie najkrótszym czasie przez Organizatora imprezy lub osoby przez niego wyznaczone.
 30. W sprawach nieuwzględnionych w Regulaminie Stoisk decyduje Organizator imprezy.
 31. Organizator imprezy nie daje gwarancji sprzedaży proponowanych przez Stoisko produktów.
 32. Organizator imprezy nie oferuje usług transportu, każdy Wystawca odpowiedzialny jest za transport swojego towaru we własnym zakresie.
 33. Wystawca zobowiązuje się do uprzątnięcia swojego Stoiska do godziny 16:00 w niedzielę 28 lipca 2024 r. W razie problemów z dostosowaniem się do tego punktu należy się skontaktować z Organizatorem, którego decyzja w tej kwestii jest ostateczna.
 34. W punkcie 33. poprzez „uprzątnięcie” rozumie się nie tylko usunięcie swoich rzeczy, ale także uprzątnięcie wszelkich śmieci i ogólne doprowadzenie przestrzeni stoiska do stanu pierwotnego. W razie potrzeby osoby z Obsługi Konwentu mogą zaopatrzyć Wystawców w worki na śmieci, czy środki czyszczące. Ponadto za ewentualne zniszczenie posadzki w obrębie wynajmowanego stoiska odpowiada finansowo wystawca. Straty w tej kwestii wycenia administracja EXPO XXI, a ewentualny rachunek wystawiony zostanie na dane Stoiska.
 35. Niestosowanie się, do któregokolwiek punktu niniejszego regulaminu może skutkować uniemożliwieniem wystawienia się Stoiska na kolejnych wydarzeniach Organizatora.
 36. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z ponoszenia konsekwencji wynikających z jego nieprzestrzegania. Wystawcy nieprzestrzegający Regulaminu mogą zostać dyscyplinarnie usunięci z terenu Imprezy.
Lista wystawców
Lista wystawców

Gastronomia

Stoiska gastronomiczne na tegorocznym Animatsuri będą zlokalizowane na parkingu EXPO XXI. Nie ma ograniczeń w kwestii pochodzenia oferowanych potraw, ale priorytet będą miały stoiska gastronomiczne oferujące pozycje w klimatach azjatyckich, a w szczególności japońskie. Zainteresowanych wystawieniem swojego stoiska gastronomicznego z naszego formularza kontaktowego. Każde zgłoszenie będzie wyceniane indywidualnie.

Aleja Artystów

W tym roku postanowiliśmy ponownie stworzyć miejsce dla osób, które tworzą sprzedawane produkty własnoręcznie. Aleje Artystów będą znajdować się w korytarzach na III piętrze. Nasza Aleja składa się z 20 miejsc, na które składa się ławka o wymiarach 2,1 m x 0,45 m i jedna wejściówka dla wystawcy. Na każde zgłoszenie przypada jedno takie miejsce, a jego koszt to 150 zł. W Alei Artystów sprzedawane mogą być wyłącznie rzeczy zrobione własnoręcznie, poza tym sprzedawców obowiązuje regulamin wystawców, z którym można się zapoznać poniżej i regulamin imprezy. Jeśli nie masz pewności, czy oferowany przez Ciebie towar, łapie się w naszej definicji rzeczy zrobionych własnoręcznie, to zachęcamy do kontaktu. Zgłoszeń dokonuje się za pośrednictwem systemu Fouton poprzez formularz dostępny pod po kliknięciu poniższego przycisku..

Zgłoszenia do Alei Artystów zostały zamknięte
Lista wystawców w Alei Artystów

Kumkwatek

Kumkwatek to dwójka rysowników pasjonatów z Poznania. Projektujemy unikatowe grafiki, które wykorzystujemy do tworzenia wysokiej jakości merchu. Różnorodność wzorów zawdzięczamy naszym szerokim zainteresowaniom, a także bogatej wyobraźni. Nie ograniczamy się do jednego określonego stylu, tworząc lubimy eksperymentować. Inspirację czerpiemy ze sztuki tatuażu, popkultury, mitologii, a także świata przyrody. Ciągle rozwijamy się i poszerzamy nasz asortyment o nowe projekty i rodzaje produktów. Tworzymy i sprzedajemy gadżety z własnoręcznie wykonanymi grafikami takie jak: naklejki, przypinki, breloczki, pocztówki, broszki, szkicowniki itp. Można nas znaleźć na instagramie i tiktoku: kumkwatek

Coffee Ghost

Fanowski merch rysowany nad kubkiem dobrej kawy. Od słodkich ząbek, przez kpop, po twojego trójwymiarowego chłopaka w formie naklejek, przypinek i innych gadżetów.

Daftmindless.Art

Stoisko z oryginalnymi pracami jak i również fan artami w bardzo kolorowym stylu anime, wszystkie gadżety są wykonane z autorskimi grafikami na produktach takich jak: naklejki, plakaty, przypinki (metalowe/akrylowe) oraz pocztówki. Będzie również możliwość zlecenia rysunku na zamówienie w formie tradycyjnej lub digitalowej.

Rat in the Hut

Rat in the Hut to artystyczna działalność jednoosobowa, skupiająca się na wielu aspektach związanych z rękodziełem i sztuką. Przygoda artystki zaczęła się od malarstwa, poprzez ilustrację, a niedawno do oferty dołączyła ręcznie wytwarzana biżuteria z papieru, szyte torby i workopolecaki, ręcznie robione świeczki sojowe, naklejki, przypinki i wiele innych. Wszystkie produkty są z pogranicza fantasy oraz mangi i anime. Jeśli lubisz ilustracje fantasy oraz magiczne rękodzieło, znajdziesz tam coś dla siebie! Twórczość Rat in the Hut można znaleźć na: https://www.artstation.com/knight-of-sand oraz https://www.instagram.com/klaudiabcrafts .

AlexoveLove handmade

Ręcznie robiona biżuteria dla oryginalnych dusz <3

AesthModArts

Od popularnych anime waifu do niszowych kotochłopców, w tym artystycznym kącie każdy znajdzie coś dla siebie.

Nezierf

Stoisko pełne różnych prac artystycznych (głównie printów, plakatów, naklejek itd. z postaciami z popkultury), wykonanych przez Nezierf (początkująca artystka, której prace można znaleźć na Instagramie i Twitterze).

CrunChester

Stoisko z autorskimi grafikami CrunChestera! Autorskie komiksy z serii Cryptid Hunter oraz przypinki, naklejki, printy z różnych fandomów.

LoboTaker

Jestem artystką z Trójmiasta, sprzedająca głównie twórczość własną fandomową, pod postacią: naklejek, plakatów, zakładek, itp. Na stoisku będzie można znaleźć również autorski komiks “Borsucza Familia”, będąca zabawną historią o trzech kuzynach zwierząt w ludzkiej formie: Borsuku, Ratelu i Rosomaku, którzy postanawiają zamieszkać pod wspólnym dachem.

Sandomia – Cockroach Craft

Oddaję do adopcji urocze pluszaczki które ręcznie szyję. Każdy wykonany jest z uczuciem i dbałością. Znajdziecie u mnie przeróżne stworki – słodkie, geekowe i też trochę straszne, ale każde są niezmiernie puchate i mięciusie. Nie da się oderwać wzroku jak i palców https://www.instagram.com/sandomiacockroachcraft

Pixa Jewelry

Stoisko sprzedające biżuterię ręcznie robioną, w stylu alternative i nie tylko (kolczyki, choker, naszyjniki, branzoletki) Instagram:Pixa Jewelry

Obake Club

Obake Club to marka tworząca ręcznie robione świece sojowe inspirowane kulturą Japonii. W naszej ofercie znajdują się produkty nawiązujące do demonów Yokai, japońskich świąt takich jak Hanami czy Tsukimi, jak również zapachy i etykiety zaczerpnięte z popkultury i anime.

TrueChaosStudio

Zapraszamy do naszego świata pełnego chaosu! Znaleźć możecie tu pełno różnych naklejek, przypinek, breloków i innych artefaktów z waszymi ulubionymi postaciami. Grafiki tworzone są przez dwie zmęczone, acz podekscytowane i ambitne, artystyczne żabce. Jesteśmy pewni, że każdy znajdzie tu coś dla siebie!

Satina&Kata

Heja! Jesteśmy Satina i Kata. Na naszym małym, skromnym stoisku znajdziesz wiele fandomowego i nie tylko, merchu. Wpadnij, a będzie nam niezwykle miło 🙂

Miko cosplay handmade

Rocznie robiona biżuteria, urocze breloczki, kocie uszka i wiele innych uroczych akcesorii znajdziesz na stoisku prowadzonym prze Miko cosplay!

ghost salad

Jestem wielkim fanem potworów, stworzeń mitologicznych, smoków i wszelkich kreatur, więc jeśli interesują cię te tematy to na pewno znajdziesz coś dla siebie na moim stoisku. Oferuję również naklejki i plakaty anime i inspirowane grami komputerowymi.

Sinsitra

Sinsitra – mała artystka z Krakowa zaprasza na swoje stoisko. Znajdziecie tu różne małe gadżety typu naklejki, pocztówki i przypinki, trochę większe takie jak torby czy kubki – wszystko według własnego projektu – i przede wszystkim: autorskie komiksy! Gobliny, wampiry, kwiaty i borsuki – dla każdego coś się znajdzie.

Batcat Shop

Świat magii nie jest Ci obcy? Biżuteria w klimacie Witchy – ćmy, pentagramy, grzyby, kamienie naturalne i mnóstwo mroku. A co powiesz na Magiczne Eliksiry? Małe dostępne w formie naszyjników oraz duże idealne do dekoracji wnętrz czy jako gadżet na larpa. Wypełnienie jest w formie stałej, niepłynnej i przede wszystkim trwałej. Jeśli masz jednak ochotę na wypicie swojej własnej mikstury to znajdziesz tu Brokat Jadalny, który możesz dodać do dowolnego napoju i poczuć się niczym prawdziwy Potioneer. Sprawdź co kryją w sobie Tajemnicze Kociołki (Mystery Boxy) i daj się fantastycznie zaskoczyć! https://instagram.com/batcatshoppl

Punch & Buni

Niewielki artystyczny kramik dwóch przyjaciółek, który z pachnie owocow ponczem! Znajdziecie na nim fanowski merch z moimi autorskimi grafikami, ale także ręcznie szyte i wyszywane gadżety. Obecnie jest to głównie Genshin Impact, ale nie tylko, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie ❤

Moonlight Atelier

Stoisko wypełnione rękodziełem z naszej Księżycowej Pracowni, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Od biżuterii prosto z gwiazd, po filcowe miniaturki ulubionych bohaterów w formie breloczków, tak by każdego dnia mogli wam towarzyszyć. Będą też własnoręcznie wykonane pluszaki czekające na nowy dom, akrylowe breloczki oraz pełne inspiracji, haftowane torby. Po te wspaniałe przedmioty i wiele, wiele więcej zapraszamy na nasze Księżycowe Stoisko.

Lista wystawców