Regulamin imprezy

 1. Warszawski Festiwal Kultury Japońskiej Animatsuri 2024, zwany dalej „Festiwalem”, odbywa się w dniach 26-28 lipca 2024 roku w Warszawskim Centrum EXPO XXI mieszczącym się przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie, nazywanym dalej skrótowo „EXPO XXI”.
 2. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Animatsuri ze wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze 0000332054, zwani dalej Stowarzyszeniem lub Organizatorem.
 3. Festiwal jest wydarzeniem społecznym, czyli imprezą zwykłą odbywającą się na terenie prywatnym i nie podlega przepisom ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2010 (Dz.U. Nr 62, poz. 504.). Wpłacane składki akredytacyjne traktowane są jako darowizna wspierająca Stowarzyszenie w pokryciu kosztów organizacji imprezy. Organizatorzy są wolontariuszami i nie czerpią korzyści majątkowej ze swojej pracy.
 4. Festiwal ma charakter imprezy zamkniętej, w której udział mogą wziąć jedynie osoby będące członkami Stowarzyszenia, sympatycy Stowarzyszenia lub osoby zaproszone przez tę organizację.
 5. Festiwal nie stanowi wypoczynku organizowanego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425).
 6. Każda osoba, niebędąca członkiem Stowarzyszenia, a chcąca wziąć udział w imprezie musi uiścić składkę akredytacyjną o określonej wysokości. Po jej uiszczeniu wspomniana osoba, zwana dalej Uczestnikiem, staje się członkiem wspierającym Stowarzyszenie na czas trwania Festiwalu. Ten punkt nie dotyczy wolontariuszy i innych osób zaproszonych przez Organizatora.
 7. Osoby poniżej siódmego roku życia nie muszą uiszczać składki akredytacyjnej pod warunkiem, że na Festiwalu będą pod stałą opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Osoby, które ukończyły siedem lat, a będące poniżej 12 roku życia mogą uiścić połowę składki akredytacyjnej pod warunkiem, że będą na Festiwalu pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego i przedstawią ważną legitymację szkolną. W obydwu przypadkach rodzic lub opiekun prawny musi opłacić pełną kwotę składki akredytacyjnej. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której dziecko poniżej siódmego roku życia, będzie poruszało się po terenie Festiwalu bez stałej opieki.
 8. Dowodem uzyskanej zgody na uczestnictwo w imprezie jest kolorowa opaska na nadgarstku, którą należy pokazywać na każde wezwanie Organizatorów i Patrolu.
 9. Wydanie duplikatu zgubionej opaski wiąże się z karą umowną będącą dodatkową opłatą w wysokości uiszczonej wcześniej składki akredytacyjnej. Opaski noszące ślady zerwania (np. poprzez związanie dwóch końców) są nieważne i podlegają wymianie na duplikat z zachowaniem wyżej wymienionej kary umownej.
 10. Identyfikatory jednodniowe na dany dzień wydarzenia, uprawniają do przebywania na obszarze Festiwalu do godziny 23:00 w piątek 26 lipca i w sobotę 27 lipca oraz do godziny 14:00 w niedzielę 28 lipca 2024 roku.
 11. Każda osoba, która przybędzie na Festiwal, zobowiązana jest wylegitymować się ważnym dowodem tożsamości ze zdjęciem i datą urodzenia lub okazaniem obsłudze akredytacji kodu QR z systemu rezerwacji, który upoważnia do odbioru przysługującej mu akredytacji. Ponadto osoby niepełnoletnie są zobowiązane przynieść i oddać w ręce akredytacji poprawnie wypełnioną, przez rodzica bądź prawnego opiekuna, Kartę Konwentowicza lub jego oświadczenie w przypadku, gdy ten jest obecny na Festiwalu.
 12. Dane podane przy rezerwacji miejsca i przy odbiorze identyfikatorów, służą tylko i wyłącznie do ewidencji i zapewnienia bezpieczeństwa na Festiwalu i są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 2018 poz. 1000). Po Festiwalu wszystkie dane szczególnie chronione są usuwane.
 13. Obszarem Festiwalu jest teren EXPO XXI. Uczestnikom na obszarze Festiwalu wolno przebywać od godziny 17:00 w piątek 26 lipca do godziny 14:00 w niedzielę 28 lipca 2024 roku. Są od tego punktu odstępstwa opisane w punkcie 10. niniejszego regulaminu.
 14. Na obszar Festiwalu nie wolno wprowadzać żadnych zwierząt. Zakaz ten nie dotyczy zwierząt-przewodników osób niepełnosprawnych lub zwierząt będących wprowadzanych jako pomoc dydaktyczna przy prelekcjach, co jest uprzednio uzgadniane z organizatorami.
 15. Na obszar Festiwalu nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić zagrożenie zdrowia lub życia uczestników, a w szczególności przedmiotów o odsłoniętym ostrzu, jak również broni łańcuchowych (korbacz, kusarigama, itp.) lub ich imitacji, za wyjątkiem pozbawienia ich cech użytkowych (głowica przymocowana na stałe). Powyższe dotyczy również przedmiotów imitujących broń jak np. rekwizyty do strojów cosplayowych, czy repliki ASG. Ostateczną decyzję w sprawie możliwości wniesienia rzeczy podejmuje Szef Patrolu lub wyznaczona przez niego osoba po obowiązkowej kontroli.
 16. Patrol i Organizatorzy będą przyjmować w depozyt przedmioty niedopuszczone przez kontrolę, o której mowa w punkcie 15.; mają oni prawo do niewpuszczenia lub usunięcia z terenu imprezy osób niezgadzających się dobrowolnie na przechowywanie tych przedmiotów. Zdeponowane przedmioty mogą zostać udostępnione w konkretnym celu, jak np. na czas konkursu cosplay, czy sesji zdjęciowej, w każdym innym wypadku będą one przechowywane do zakończenia Festiwalu, lub opuszczenia go przez właściciela przedmiotu.
 17. Podczas trwania Festiwalu zabronione jest kierowanie dopuszczonej broni czy jakiegokolwiek innego niebezpiecznego narzędzia w stronę innego uczestnika z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielił na to wyraźną zgodę (np. podczas pozowania do zdjęć).
 18. Na obszarze Festiwalu obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i spożywania napojów alkoholowych, środków psychotropowych i odurzających – w przypadku odnalezienia u uczestnika ww. przedmiotów, nastąpi ich natychmiastowa konfiskata, a w razie sprawiania problemów ze strony uczestnika, dyscyplinarne usunięcie go z obszaru Festiwalu. W skrajnych przypadkach może zostać wezwana Policja.
 19. W budynkach mieszczących się na obszarze Festiwalu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używania elektronicznych inhalatorów nikotynowych (np. liquidów, e-papierosów itp.), oraz podgrzewaczy tytoniu.
 20. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody moralne i zdrowotne Uczestników Festiwalu. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków każdy uczestnik powinien wykupić samodzielnie przed rozpoczęciem Festiwalu.
 21. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki.
 22. Osoby znajdujące się pod wpływem środków odurzających i pobudzających, lub pod wpływem alkoholu, a także zachowujące się agresywnie lub wulgarnie będą dyscyplinarnie usuwane z obszaru Festiwalu. W skrajnych przypadkach może zostać wezwana Policja.
 23. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody materialne spowodowane przez Uczestników Festiwalu – ich sprawcy będą pociągani do odpowiedzialności z użyciem danych osobowych przedstawionych Stowarzyszeniu. Dotyczy to również nieodpowiedzialnego korzystania z windy w budynku A na obszarze Festiwalu.
 24. Priorytet do korzystania z windy mają przede wszystkim osoby ograniczone ruchowo, a następnie Obsługa Festiwalu, a w szczególności wolontariusze Sekcji Medycznej, którzy ze względu na specyfikę swoich obowiązków, muszą często w możliwie jak najkrótszym czasie dostać się do danego miejsca. Każdy uczestnik powinien w odpowiedzialny sposób korzystać z windy.
 25. Każda akcja reklamowa, jak np. wieszanie plakatów, rozdawanie jakichkolwiek materiałów reklamowych (ulotek, broszur itp.) i innych podobnych, musi być wcześniej skonsultowana z Organizatorami. Złamanie tego punktu może być ukarane dyscyplinarnym usunięciem z obszaru Festiwalu, a także mogą zostać wyciągnięte konsekwencje finansowe.
 26. Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania, sprzątania po sobie i podporządkowania się decyzjom Organizatorów, Obsługi Festiwalu i Patrolu.
 27. W salach i strefach przeznaczonych dla Organizatorów mogą przebywać tylko i wyłącznie Organizatorzy oraz osoby upoważnione przez nich do tego.
 28. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawują Organizatorzy, Obsługa Festiwalu i Patrol.
 29. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i uzupełniania programu Festiwalu. Ponadto podstawą do zwrotu części lub całości opłaty akredytacyjnej może być nieodbycie się przynajmniej 10% przewidywanych punktów programu w danym dniu Festiwalu, o ile Organizator nie będzie w stanie zorganizować w tym czasie atrakcji zastępczych o porównywalnej wartości w zamian za atrakcje, które nie mogły się odbyć.
 30. Opinie przedstawione przez Prelegentów i innych twórców programu w trakcie trwania Festiwalu, należą tylko do nich i niekoniecznie muszą odzwierciedlać zdanie Organizatora.
 31. Wizerunek uczestników uwieczniony na zdjęciach i nagraniach wideo robionych w trakcie imprezy, może zostać wykorzystany w ramach promocji innych imprez Organizatora.
 32. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać dyscyplinarnie usunięte z obszaru Festiwalu.
 33. Uczestnik relegowany poza konwent w przypadku uporczywego lub znacznego naruszania zasad regulaminu, lub prawa może zostać ukarany zakazem wstępu na imprezy Organizatora o charakterze stałym, lub czasowym. Decyzję każdorazowo podejmuje Szef Patrolu.
 34. Każda osoba, akredytując się na Festiwal, automatycznie potwierdza znajomość Regulaminu. Regulamin, będzie do wglądu na akredytacji oraz na stanowisku informacji. Ponadto jest dostępny na stronie internetowej Festiwalu: https://festiwal.animatsuri.pl/regulamin-imprezy.
 35. Zrezygnowanie z rezerwacji ze zwrotem składki akredytacyjnej jest możliwe do dnia 19 lipca 2024 r. włącznie. Po tym terminie zwrot składki akredytacyjnej jest niemożliwy. Zwracana składka akredytacyjna może zostać pomniejszona o opłatę administracyjną.
 36. W razie zajścia potrzeby wprowadzenia obostrzeń związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2 (lub innego), Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia reżimu sanitarnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 37. Uczestnicy Festiwalu, którzy będą wykazywać objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2 mogą być zmuszeni opuścić teren Festiwalu bez zwrotu kosztu składki akredytacyjnej.
 38. Nieznajomość treści niniejszego Regulaminu nie zwalnia z ponoszenia konsekwencji, wynikających z jego nieprzestrzegania.
 39. W przypadku zdarzenia losowego, takiego jak ogłoszenie żałoby narodowej, zagrożenia epidemiologicznego, poważnej awarii na obszarze Festiwalu, a także innych przyczyn losowych, które uniemożliwiają zorganizowanie Festiwalu, a na które Organizator nie ma wpływu, ma on prawo odwołania imprezy, zmiany daty lub miejsca jej odbywania się, bez wcześniejszego uprzedzenia.
 40. W sprawach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie decydują odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Karnego.
 41. Powyższy regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Festiwalu, a także Gości Specjalnych, przedstawicieli Prasy, Wystawców, Patrol, Twórców Atrakcji, Obsługę Festiwalu oraz Organizatorów i innych osób będących na terenie Festiwalu w trakcie jego trwania.