Regulamin imprezy

 1. Warszawski Festiwal Kultury Japońskiej Animatsuri 2019, zwany dalej „Festiwalem”, odbywa się w dniach 19-21 lipca 2019 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Fundacji Nowe Horyzonty mieszczącym się przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie, nazywanym dalej skrótowo „CKS”.
 2. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Animatsuri z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze 0000332054, zwani dalej Stowarzyszeniem lub Organizatorem.
 3. Festiwal jest wydarzeniem społecznym, czyli imprezą zwykłą odbywającą się na terenie prywatnym i nie podlega przepisom ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2010 . (Dz.U. Nr 62, poz. 504.). Wpłacane składki akredytacyjne traktowane są jako darowizna wspierająca Stowarzyszenie w pokryciu kosztów organizacji imprezy. Organizatorzy są wolontariuszami i nie czerpią korzyści majątkowej ze swojej pracy.
 4. Festiwal ma charakter imprezy zamkniętej, w której udział mogą wziąć jedynie osoby będące członkami Stowarzyszenia, sympatycy Stowarzyszenia lub osoby zaproszone przez tę organizację.
 5. Każda osoba, niebędąca członkiem Stowarzyszenia, a chcąca wziąć udział w imprezie musi uiścić składkę akredytacyjną o określonej wysokości. Po jej uiszczeniu wspomniana osoba, zwana dalej Uczestnikiem, staje się członkiem wspierającym Stowarzyszenia na czas trwania Festiwalu. Ten punkt nie dotyczy wolontariuszy i osób zaproszonych przez Organizację.
 6. Dowodem uzyskanej zgody na uczestnictwo w imprezie jest kolorowa opaska na nadgarstku, którą należy pokazywać na każde wezwanie Organizatorów i Ochrony.
 7. Wydanie duplikatu zgubionej opaski wiąże się z karą umowną będącą dodatkową opłatą w wysokości uiszczonej wcześniej składki akredytacyjnej. Opaski noszące ślady zerwania (np. poprzez związanie dwóch końców) są nieważne i podlegają wymianie na duplikat z zachowaniem wyżej wymienionej kary umownej.
 8. Identyfikatory jednodniowe uprawniają do przebywania na obszarze Festiwalu w dniu ich nabycia do godziny 23:00 w piątek 20 lipca i w sobotę 21 lipca oraz do godziny 14:00 w niedzielę 21 lipca 2019 roku. Identyfikatory jednodniowe oraz trzydniowe bez opcji noclegu nie uprawniają do przebywania w Obszarze Noclegowym.
 9. Każda osoba, która przybędzie na Festiwal, zobowiązana jest wylegitymować się ważnym dowodem tożsamości ze zdjęciem i datą urodzenia lub okazaniem obsłudze akredytacji kodu QR z systemu Fouton, który upoważnia do odbioru przysługującej mu akredytacji. Ponadto osoby niepełnoletnie są zobowiązane przynieść i oddać w ręce akredytacji poprawnie wypełnioną, przez rodzica bądź prawnego opiekuna, Kartę Konwentowicza.
 10. Dane podane przy rezerwacji miejsca i przy odbiorze identyfikatorów, służą tylko i wyłącznie do ewidencji i zapewnienia bezpieczeństwa na Festiwalu i są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2016 r. nr 101, poz. 922 ze zm.). Po Festiwalu wszystkie dane wrażliwe są usuwane.
 11. Obszarem Festiwalu jest ogrodzony teren CKS-u. Uczestnikom na terenie Festiwalu wolno przebywać od godziny 17:00 w piątek 19 lipca do godziny 14:00 w niedzielę 21 lipca 2019 roku. Są od tego punktu odstępstwa opisane w punkcie 8. i 12. niniejszego regulaminu.
 12. Obszarem Noclegu dla uczestników, którzy akredytowali się na całość trwania Festiwalu z opcją noclegu, są wyznaczone przez Organizatora strefy znajdujące się na obszarze Festiwalu. Wspomnianym uczestnikom wolno przebywać na jego terenie od godziny 15:00 w piątek 19 lipca 2019 roku do godziny 13:00 w niedzielę 21 lipca 2019 roku. Uczestnikom zaakredytowanym bez opcji noclegu nie wolno przebywać w tych miejscach.
 13. Na obszar Festiwalu nie wolno wprowadzać żadnych zwierząt. Zakaz nie dotyczy zwierząt-przewodników osób niepełnosprawnych.
 14. Na obszar Festiwalu nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić zagrożenie zdrowia lub życia uczestników, a w szczególności przedmiotów zawartych w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Powyższe dotyczy również przedmiotów imitujących broń jak np. rekwizyty do strojów cosplayowych, czy repliki ASG, jednakże w ich przypadku ostateczną decyzję podejmuje szef ochrony lub wyznaczona przez niego osoba po obowiązkowej kontroli.
 15. Ochrona i Organizatorzy będą przyjmować w depozyt przedmioty niedopuszczone przez kontrolę, o której mowa w punkcie 14.; mają oni prawo do niewpuszczenia lub usunięcia z terenu imprezy osób niezgadzających się dobrowolnie na przechowywanie tych przedmiotów.
 16. Podczas trwania Festiwalu zabronione jest kierowanie dopuszczonej broni czy jakiegokolwiek innego niebezpiecznego narzędzia w stronę innego uczestnika  z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielił na to wyraźną zgodę (np. podczas pozowania do zdjęć).
 17. Na obszarze Festiwalu obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i spożywania napojów alkoholowych, środków psychotropowych i odurzających – w przypadku odnalezienia u uczestnika ww. przedmiotów, nastąpi ich natychmiastowa konfiskata, a w razie sprawiania problemów ze strony uczestnika, dyscyplinarne usunięcie go z obszaru Festiwalu. W skrajnych przypadkach może zostać wezwana Policja.
 18. W budynkach mieszczących się na obszarze Festiwalu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używania elektronicznych inhalatorów nikotynowych (np. liquidów, e-papierosów itp.).
 19. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody moralne i zdrowotne Uczestników Festiwalu; ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków każdy uczestnik powinien wykupić samodzielnie przed rozpoczęciem Festiwalu. Organizatorzy nie biorą również odpowiedzialności w przypadku zajścia w ciąże podczas trwania Festiwalu.
 20. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki.
 21. Osoby znajdujące się pod wpływem środków odurzających i pobudzających, a także zachowujące się agresywnie lub wulgarnie będą dyscyplinarnie usuwane z obszaru Festiwalu. W skrajnych przypadkach może zostać wezwana Policja.
 22. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody materialne spowodowane przez Uczestników Festiwalu – ich sprawcy będą pociągani do odpowiedzialności z użyciem danych osobowych przedstawionych Stowarzyszeniu. Dotyczy to również nieodpowiedzialnego korzystania z windy.
 23. Każda akcja reklamowa, jak np. wieszanie plakatów, rozdawanie jakichkolwiek materiałów reklamowych (ulotek, broszur itp.) i innych podobnych,  musi być wcześniej skonsultowana z Organizatorami. Złamanie tego punktu może być ukarane dyscyplinarnym usunięciem z terenu (Festiwalu/Konwentu), a także mogą zostać wyciągnięte konsekwencje finansowe.
 24. Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania, sprzątania po sobie i podporządkowania się decyzjom Organizatorów, Obsługi Festiwalu i Ochrony.
 25. W salach i strefach przeznaczonych dla Organizatorów mogą przebywać tylko i wyłącznie Organizatorzy oraz osoby upoważnione przez nich do tego.
 26. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawują Organizatorzy, Obsługa Festiwalu i Ochrona.
 27. W sprawach nieuwzględnionych w Regulaminie decydują odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Karnego.
 28. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i uzupełniania programu Festiwalu. Ponadto podstawą do zwrotu części lub całości opłaty akredytacyjnej może być nieodbycie się przynajmniej 10% przewidywanych punktów programu w danym dniu Festiwalu, o ile Organizator nie będzie w stanie zorganizować w tym czasie atrakcji zastępczych o porównywalnej wartości w zamian za atrakcje, które nie mogły się odbyć.
 29. Wizerunek uczestników uwieczniony na zdjęciach robionych w trakcie imprezy, może zostać wykorzystany w ramach promocji innych imprez Organizatora.
 30. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać dyscyplinarnie usunięte z terenu Festiwalu.
 31. Każda osoba akredytując się na Festiwal, automatycznie potwierdza znajomość Regulaminu. Regulamin, będzie do wglądu na akredytacji oraz na stanowisku informacji. Ponadto jest dostępny na stronie internetowej Festiwalu: www.festiwal.animatsuri.pl.
 32. Zrezygnowanie z rezerwacji ze zwrotem składki akredytacyjnej jest możliwe do dnia 12 lipca 2019 r. włącznie.  Po tym terminie zwrot składki akredytacyjnej jest niemożliwy.
 33. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z ponoszenia konsekwencji, wynikających z jego nieprzestrzegania.
 34. W przypadku zdarzenia losowego, takiego jak ogłoszenie żałoby narodowej, poważnej awarii na obszarze Festiwalu, a także innych przyczyn, które uniemożliwiają zorganizowaniu Festiwalu, a za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ma on prawo odwołania imprezy, zmiany daty i/lub miejsca jej odbywania się, bez wcześniejszego uprzedzenia. W takim przypadku posiadaczowi akredytacji przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.
 35. Powyższy regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Festiwalu, w tym Gości Specjalnych, przedstawicieli Prasy, Wystawców, Ochronę, Twórców Atrakcji, Obsługę Festiwalu oraz Organizatorów.
%d bloggers like this: