Akredytacja medialna

Animatsuri to niezwykłe wydarzenie o niepowtarzalnym klimacie. Multum punktów programu, znane osoby, koncerty, ogrom cosplayerów i wiele więcej. To wszystko daje wiele możliwości utworzenia ciekawych materiałów i ekspozycji dla mediów, które chciałyby z nami nawiązać współpracę. Jeśli zatem taka współpraca Ciebie interesuje, bo chcesz porobić fajne zdjęcia, filmiki na Youtube, Insta, czy Tiktoka, to zachęcamy do zapoznania się z poniższym regulaminem.

Regulamin mediów Animatsuri 2024
 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem Animatsuri ze wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze 0000332054, zwanego dalej Organizatorem, a instytucją albo osobą prywatną ubiegającą się o akredytację medialną, zwanych dalej Akredytowanym.
 2. Każde zgłoszenie do bycia Akredytowanym jest traktowane indywidualnie i należy je wysłać na adres email pr@animatsuri.pl lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Festiwalu. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje, aby było brane pod uwagę:
  • odnośnik do strony internetowej lub na social media (np. Facebook, Instagram itp.),
  • statystyki (zasięg, ilość subskrypcji/obserwujących itp.),
  • dokumentacja dotychczasowych działań (porfolio, przykładowe relacje itp.),
  • ilość potrzebnych akredytacji wraz z uzasadnieniem,
  • ilość dodatkowych akredytacji wraz z uzasadnieniem (np. na konkurs dla fanów).
 3. Decyzja Organizatora nadejdzie w ciągu siedmiu dni roboczych na adres mailowy podany przy zgłoszeniu.
 4. W przypadku decyzji pozytywnej Akredytowany zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu ogólnego imprezy, jak i dalszych postanowień niniejszego regulaminu. Złamanie postanowień zawartych w którymkolwiek regulaminie będzie skutkowało cofnięciem przyznanej akredytacji.
 5. Ewentualna decyzja o odrzuceniu wniosku przyznania akredytacji medialnej nie wymaga uzasadnienia ze strony Organizatora.
 6. Akredytowany zobowiązuje się do:
  • poinformowania poprzez swoje kanały medialne o udziale w imprezie, wraz z udzieleniem informacji, gdzie można znaleźć szczegóły jej dotyczące,
  • sporządzenia rzetelnej relacji z imprezy i opublikowania jej w ciągu 30 dni od jej zakończenia. Relacja niezależnie od formy powinna opisywać lub przedstawiać przebieg imprezy oraz jej najważniejsze wydarzenia, takie jak np.: konkurs cosplay, koncerty itp. Organizator na prośbę Akredytowanego może doprecyzować ten punkt, na przykład poprzez udostępnienie listy najważniejszych wydarzeń,
  • upoważnienia Organizatora do ewentualnego wykorzystania sporządzonej relacji w całości lub w części w celach promocyjnych, lub reklamowych kolejnych wydarzeń Organizatora, przy zachowaniu informacji o autorstwie. Ponadto warto mieć na uwadze, że w przypadku sporządzenia więcej niż jednej relacji (np. pisemnej i zdjęciowej), każda z nich sporządzona jako Akredytowany, może zostać wykorzystana przez Organizatora,
  • udostępnienia sporządzonej relacji zdjęciowej w formie umożliwiającej jej całościowe pobranie (np. wysłanie paczki zip, albo poprzez udostępnienie linka do Google Drive itp.),
  • przestrzegania innych ustaleń z organizatorem, których forma może być jedynie pisemna.
 7. W przypadku niewywiązania się przez Akredytowanego z zobowiązań wymienionych w punkcie 6. Trafi on na listę mediów nieobsługiwanych, a także będzie on musiał zwrócić koszt wykorzystanych akredytacji zgodnie z cennikiem wejściówek kupowanych na imprezie zawartym na jej stronie internetowej,
 8. W przypadku, gdy Akredytowany nie ma możliwości wywiązać się ze swoich zobowiązań, ma on prawo zrezygnować po uprzednim poinformowaniu Organizatora. Każde takie zgłoszenie będzie łagodniej potraktowane niż jego całkowity brak.
 9. Zgłoszenia na akredytację medialną należy składać do dnia 7 lipca 2024 r. włącznie. Wnioski wysłane po tym terminie będą automatycznie odrzucane.
 10. Akredytowany otrzyma od Organizatora:
  • odpowiedniki wejściówki Last Minute we wcześniej ustalonej ilości. Pakiet startowy wchodzący w jej skład jest opisany na stronie internetowej wydarzenia w dziale „Wejściówki”,
  • czarną opaskę na rękę informującą, że Akredytowany jest częścią oficjalnie zatwierdzonych mediów.
 11. Akredytacje medialne są przyznawane w formie kodów do wykorzystania w systemie akredytacji Stowarzyszenia Animatsuri. Należy je wykorzystać przed końcem rezerwacji na imprezę, czyli do dnia 21 lipca 2024 r. włącznie. Po tym terminie wykorzystanie kodów będzie niemożliwe.
 12. Organizator na prośbę Akredytowanego może przechować jego wyposażenie w bezpiecznym miejscu, którym jest Konwentowe Zaplecze.
 13. W sprawach nieuwzględnionych w Regulaminie decydują odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego i ewentualnie Kodeksu Karnego.
 14. Nieznajomość powyższego Regulaminu nie zwalnia z ponoszenia konsekwencji, wynikających z jego nieprzestrzegania.

Animatsuri to niezwykłe wydarzenie o niepowtarzalnym klimacie. Multum punktów programu, znane osoby, ogrom cosplayerów i wiele więcej. To wszystko daje wiele możliwości utworzenia ciekawych materiałów i ekspozycji dla mediów, które chciałyby z nami nawiązać współpracę. Szczegóły tej współpracy opisuje poniższy regulamin:

Regulamin mediów

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem Animatsuri ze wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze 0000332054, zwanego dalej Organizatorem, a instytucją albo osobą prywatną ubiegającą się o akredytację medialną, zwanych dalej Akredytowanym.
 2. Każde zgłoszenie do bycia Akredytowanym jest traktowane indywidualnie i należy je wysłać na adres email pr@animatsuri.pl. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje, aby było brane pod uwagę:
  • odnośnik do strony internetowej lub na social media (np. Facebook, Instagram itp.),
  • statystyki (zasięg, ilość subskrypcji itp.),
  • dokumentacja dotychczasowych działań (porfolio, przykładowe relacje itp.),
  • ilość potrzebnych akredytacji wraz z uzasadnieniem,
  • ilość dodatkowych akredytacji wraz z uzasadnieniem (np. na konkurs dla fanów).
 3. Decyzja Organizatora nadejdzie w ciągu siedmiu dni roboczych na adres mailowy podany przy zgłoszeniu.
 4. W przypadku decyzji pozytywnej Akredytowany zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu ogólnego imprezy, jak i dalszych postanowień niniejszego regulaminu. Złamanie postanowień zawartych w którymkolwiek regulaminie będzie skutkowało cofnięciem przyznanej akredytacji.
 5. Ewentualna decyzja o odrzuceniu wniosku przyznania akredytacji medialnej nie wymaga uzasadnienia ze strony Organizatora.
 6. Akredytowany zobowiązuje się do:
  • poinformowania poprzez swoje kanały medialne o udziale w imprezie, wraz z udzieleniem informacji, gdzie można znaleźć szczegóły jej dotyczące,
  • sporządzenia rzetelnej relacji z imprezy i opublikowania jej w ciągu 30 dni od jej zakończenia. Relacja niezależnie od formy powinna opisywać lub przedstawiać przebieg imprezy oraz jej najważniejsze wydarzenia, takie jak np.: konkurs cosplay, koncerty itp. Organizator na prośbę Akredytowanego może doprecyzować ten punkt, na przykład poprzez udostępnienie listy najważniejszych wydarzeń,
  • upoważnienia Organizatora do ewentualnego wykorzystania sporządzonej relacji w całości lub w części w celach promocyjnych, lub reklamowych kolejnych imprez Organizatora, przy zachowaniu informacji o autorstwie. Ponadto warto mieć na uwadze, że w przypadku sporządzenia więcej niż jednej relacji (np. pisemnej i zdjęciowej), każda z nich sporządzona jako Akredytowany, może zostać wykorzystana przez Organizatora,
  • udostępnienia sporządzonej relacji zdjęciowej w formie umożliwiającej jej całościowe pobranie (np. wysłanie paczki zip, albo na Google Drive itp.),
  • przestrzegania innych ustaleń z organizatorem, których forma może być jedynie pisemna.
 7. Akredytowany może zostać Patronem Medialnym imprezy, o ile wyrazi taką chęć, i Organizator nie będzie miał nic przeciwko. Patron Medialny może liczyć na:
  • poinformowanie o objęciu patronatem na stronie internetowej wydarzenia i oficjalnym wydarzeniu na portalu Facebook,
  • umieszczenie logo Patrona z dostarczonym przez niego adresem www na stronie internetowej imprezy w dziale „Partnerzy” i w rotatorze,
  • umieszczenie logo Patrona we wkładce informacyjnej dodawanej do pakietów startowych uczestników imprezy,
  • ewentualne inne ustalenia, które zostaną omówione z Organizatorem i przez niego zatwierdzone.
 8. Akredytowany będący Patronem Medialnym jest zobowiązany do:
  • wszystkich ustaleń zawartych w punkcie 6.,
  • poinformowanie o objęciu patronatem na swoich kanałach medialnych,
  • umieszczenie reklamy imprezy (np. banneru) w widocznym miejscu na swojej stronie,
  • ciągłego informowania o poczynaniach imprezy, które będą przesyłane przez Organizatora do Patrona w formie mailowej lub innymi wcześniej ustalonymi kanałami komunikacji.
 9. Patron Medialny nie musi pojawić się na imprezie, jeśli zgłosi on to wcześniej organizatorowi (np. przez brak dostępnych ludzi). W tym wypadku przyznane akredytacje medialne zostaną anulowane, a drugi podpunkt punktu 6. niniejszego regulaminu nie będzie traktowany jak obowiązujące zobowiązanie.
 10. W przypadku niewywiązania się przez Akredytowanego z zobowiązań wymienionych w punkcie 6. i 8. Trafi on na listę mediów nieobsługiwanych, a także będzie on musiał:
  • zwrócić koszt wykorzystanych akredytacji zgodnie z cennikiem wejściówek kupowanych na imprezie zawartym na jej stronie internetowej,
  • w przypadku bycia Patronem Medialnym uiścić opłatę wystawioną przez organizatora na stosownym rachunku za usługę reklamową, którego kwota będzie uzależniona od poziomu niewywiązania się, a także czasu i rodzaju ekspozycji Patrona w materiałach i kanałach medialnych imprezy.
 11. W przypadku, gdy Akredytowany nie ma możliwości wywiązać się ze swoich zobowiązań, ma on prawo zrezygnować po uprzednim poinformowaniu Organizatora. Ewentualne kary z tego wynikające będą zależne od kroków podjętych na rzecz Akredytowanego do tej pory przez Organizatora. Jednak każde takie zgłoszenie będzie łagodniej potraktowane niż jego całkowity brak.
 12. Zgłoszenia na akredytację medialną należy składać do dnia 24 czerwca 2022 r. włącznie. Wnioski wysłane po tym terminie będą automatycznie odrzucane.
 13. Akredytacje medialne są przyznawane w formie kodów do wykorzystania w systemie Fouton.pl. Należy je wykorzystać przed końcem rezerwacji na imprezę, czyli do dnia 10 lipca 2022 r. włącznie. Po tym terminie wykorzystanie kodów będzie niemożliwe.
 14. Akredytowany otrzyma od Organizatora odpowiedniki wejściówki Last Minute we wcześniej ustalonej ilości. Pakiet startowy wchodzący w jej skład jest opisany na stronie internetowej wydarzenia w dziale „Wejściówki”. 
 15. Organizator na prośbę Akredytowanego może przechować jego rzeczy w bezpiecznym miejscu, którym jest Konwentowe Zaplecze.
 16. W sprawach nieuwzględnionych w Regulaminie decydują odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego i ewentualnie Kodeksu Karnego.
 17. Nieznajomość powyższego Regulaminu nie zwalnia z ponoszenia konsekwencji, wynikających z jego nieprzestrzegania.

Jeśli wyrażasz zainteresowanie nawiązaniem z nami współpracy, to zachęcamy do kontaktu przez nasz formularz kontaktowy.