Cosplay

Cosplay, z angielskiego „costume play”, jak sama nazwa wskazuje, polega na wcieleniu się w postać z różnego rodzaju mediów popkulturowych takich jak manga, anime, czy gry, komiksy, seriale i filmy. Tak się również nazywa jedna z większych atrakcji naszego festiwalu. Podczas konkursu Cosplay uczestnicy przedstawiają swoje stroje i odgrywają scenki, a najlepsze występy są nagradzane. W tym dziale poznacie zasady konkursu cosplay, a także jak w nim wziąć udział.

Główny sponsor konkursu cosplay

Nagrody

Lista nagród i sponsorów będzie przedstawiona w późniejszym czasie.

Najlepszy Strój:

 1. miejsce — Smartfon gamingowy Nubia RedMagic 7 o wartości 4099 zł
 2. miejsce — Smartfon gamingowy Nubia RedMagic 6R o wartości 2599 zł
 3. miejsce — Smartfon Axon 30 o wartości 2399 zł
Występ Indywidualny:
 •  Bezprzewodowe słuchawki gamingowe Sades Warden I o wartości 499 zł

Występ grupowy:

 • zestaw gamingowych gadżetów i akcesoriów

Informacje techniczne

Wymiary sceny: 8m x 4m
Ponadto używane będą:

 • 2 x bezprzewodowe mikrofony
 • 8 x belka led (miksowanie dowolnych kolorów)
 • 1 x rzutnik multimedialny

Belki oświetlają scenę od przodu i boków. Nie ma możliwości poruszania światłami w trakcie występu. Światła są programowane pod synchronizację z podkładem uczestników przed imprezą.

Regulamin konkursu cosplay - Animatsuri 2024
 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia konkursu cosplay, zwanego dalej „Konkursem” odbywającego się 27.07.2024 r. w Warszawie podczas wydarzenia „Animatsuri 2024”, zwanego dalej „Konwentem”.
  2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Animatsuri z siedzibą w Warszawie (03-481) przy ulicy Józefa Szanajcy 16A / 9, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000332054.
  3. Konkurs będzie rozstrzygany przez Jury wyznaczone przez Organizatora.
  4. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540).
 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
  1. Uczestnikiem Konkursu Cosplay może być każda osoba fizyczna, która co najmniej w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:
   1. Zapoznała się z treścią Regulaminu Ogólnego Konwentu oraz Regulaminu Konkursu Cosplay i zaakceptowała jego postanowienia,
   2. Jest pełnoprawnym, akredytowanym uczestnikiem Konwentu (utrata prawa do przebywania na terenie Konwentu w czasie jego trwania w wyniku złamania Regulaminu Ogólnego skutkuje wyłączeniem z Konkursu),
   3. Strój, w którym uczestnik zamierza wystąpić, nie został nagrodzony na żadnym wcześniejszym konkursie cosplay.
  2. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie możliwość niedopuszczenia do występu uczestnika w przypadku, gdy elementy stroju lub rekwizyty zawierają elementy mogące zanieczyścić lub uszkodzić scenę, lub sprzęt sceniczny, spiczaste, ciężkie lub w inny sposób zagrażające bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu osób postronnych. W przypadku braku pewności odnośnie do bezpieczeństwa stroju, należy zgłosić się do organizatora Konkursu przed próbą w celu skonsultowania swoich planów.
  3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik, przystępując do Konkursu, akceptuje tym samym wszystkie zawarte w niniejszym regulaminie postanowienia.
  4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie minimum 80% stroju przez Uczestnika samodzielnie.
  5. Jeśli strój zawiera jakieś elementy kupione bądź wykonane przez osoby trzecie, należy o tym napisać w formularzu zgłoszeniowym.
  6. Konkurs składa się z dwóch części — rundy jury z próbą, oraz z części głównej — występu na scenie. Uczestnik zobowiązany jest pojawić się na obu częściach konkursu. Nieobecność na którejkolwiek z części konkursu oznacza dyskwalifikację.
  7. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami w nim zawartymi. To, co zostanie wysłane za pośrednictwem formularza, będzie podlegało ocenie przy wstępnej selekcji zgłoszeń.
   1. Dozwolone metody przesyłania materiałów video to:
    • link do Youtube;
    • upload pliku video (dozwolone formaty: MP4, MKV, WebM) na dysk online (Google Drive, Dropbox, Mega);
    • upload pliku audio (dozwolone formaty: MP3, MP4/AAC, WAV, FLAC) oraz obrazków (dozwolone formaty: JPG, PNG) na dysk online (Google Drive, Dropbox, Mega).
   2. Gotowy materiał video bądź pliki z obrazkami w wypadku pokazu slajdów powinny spełniać łącznie poniższe wymagania:
    • Proporcje obrazu 16:9 lub 4:3 (poziomo);
    • Rozdzielczość pionowa większa lub równa 720 pikseli (zalecane 1080);
    • Poza wyjątkowymi sytuacjami nie powinien zawierać znaków wodnych stron trzecich. Dozwolony jest autorski znak wodny Uczestnika;
    • Nie może naruszać praw autorskich osób trzecich;
    • Jeżeli z linku do Youtube ma zostać wyekstrahowana sama ścieżka dźwiękowa i zostać połączona z pokazem slajdów z obrazków, musi to być wyraźnie zaznaczone.
  8. Zgłoszenia przesłane w nieprawidłowym formacie będą odsyłane do poprawy przez Uczestnika, a w wypadku braku poprawy zgłoszenie zostanie odrzucone.
  9. Zgłoszenia do Konkursu Cosplay trwają do 14.07.2024 r. włącznie. Nie ma możliwości przekroczenia podanej daty. Nie ma możliwości zapisania się na Konkurs Cosplay podczas konwentu.
  10. Z racji na ograniczoną ilość miejsc, zgłoszenia przetwarzane będą w procesie selekcji dokonywanej po zamknięciu zgłoszeń. Organizator zobowiązuje się do przesłania decyzji nie później niż 7 dni od daty zamknięcia zapisów.
  11. Selekcji dokonuje Organizator na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu.
  12. Organizator zobowiązuje się do przesłania potwierdzenia otrzymania zgłoszenia w ciągu trzech dni roboczych. W razie problemów prosimy o skontaktowanie się bezpośrednio z Opiekunem Konkursu pod mailem cosplay@animatsuri.pl.
  13. Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia nie jest równoznaczne z jego pozytywnym rozpatrzeniem.
  14. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia na dowolnym etapie, a szczególnie za niedotrzymywanie terminów i łamanie postanowień niniejszego regulaminu.
  15. W przypadku, gdy treść scenki zawiera elementy mogące zagrozić zdrowiu lub życiu uczestników, bądź treść scenki zawiera treści uznane przez organizatorów Konkursu za niestosowne, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika.
  16. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden strój.
  17. Grupy są zobowiązane do wyznaczenia lidera jako osoby kontaktowej.
  18. Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zachowania odpowiedzialności za swoje zdrowie i czyny – zachowania odpowiedniej ilości snu, spożywanych posiłków i nawadniania organizmu.
  19. Jeżeli opieka medyczna stwierdzi, że uczestnik Konkursu nie jest w stanie wystąpić w Konkursie Cosplay, organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z Konkursu.
  20. Niedozwolone jest włączanie do prezentacji:
   1. Treści erotycznych,
   2. Nadmiernych wulgaryzmów słownych,
   3. Treści propagujących nienawiść na tle rasowym, religijnym i ideologicznym,
   4. Gloryfikacji autoagresji i przemocy,
   5. Niegodnych zachowań wobec innych uczestników lub publiczności,
   6. Innych treści uznanych za nieodpowiednie przez organizatorów Konwentu.
 3. Przebieg konkursu
  1. Konkurs dzieli się na kategorie:
   1. Grand Prix (nagroda główna),
   2. Najlepsza prezentacja sceniczna,
   3. Najlepsze wykonanie techniczne,
   4. Najlepsza charakteryzacja.
  2. Ocenie w ramach Konkursu podlegają następujące kryteria:
   1. Dobór materiałów;
   2. Detale stroju oraz jakość (czystość) ich wykonania;
   3. Stylizacja peruki bądź włosów;
   4. Makijaż sceniczny;
   5. Zgodność wyglądu z załączonymi grafikami referencyjnymi,
   6. Wierność odwzorowania wyglądu fizycznego – stroju, fryzury, akcesoriów;
   7. Trafność dobrania stroju do warunków fizycznych;
   8. Świadomość ruchu scenicznego;
   9. Świadomość ciała;
   10. Wartość merytoryczna scenki;
   11. Przy prezentacji z użyciem tekstu oceniana jest także wokalizacja i dykcja;
   12. Synchronizacja układu z podkładem i światłem;
   13. Synchronizacja z partnerem/partnerami.
  3. Ramy czasowe występu:
   1. Indywidualne — od 30 do 90 sekund;
   2. Duety — od 45 do 120 sekund;
   3. Trio i więcej — od 60 do 190 sekund.
  4. Jeżeli prezentacja wymaga większej ilości czasu niż jest to określone w punkcie 3.3, należy skontaktować Opiekunem Konkursu poprzez maila cosplay@animatsuri.pl, w celu ustalenia, czy będzie to w ogóle możliwe. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do wglądu w scenariusz występu, aby móc podjąć decyzję w tej sprawie.
  5. Osoby, które chcą zaprezentować swój cosplay, ale nie chcą wykonywać złożonej scenki, mogą przeprowadzić tzw. prezentację stroju na scenie przy podkładzie muzycznym, biorąc udział tylko w kategoriach „najlepsze wykonanie techniczne” i „najlepsza charakteryzacja”.
   1. Prezentacja ta odbywa się na zasadzie pokazu stroju i rekwizytów,
   2. Wedle preferencji uczestnika możliwe jest zgłoszenie programu świateł i podanie podkładu muzycznego. Możliwe jest również wykorzystanie mikrofonu,
   3. Czas na prezentację stroju powinien mieścić się między 30 a 45 sekund.
  6. Nagrody przyznaje Jury. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.
  7. Organizator i Jury zastrzegają prawo do niewyłonienia zwycięzcy w jednej lub więcej kategorii konkursowych.
  8. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody pieniężne.
  9. W przypadku zdobycia nagrody przez grupę zostaje ona przekazana osobie wysyłającej zgłoszenie. Podział nagrody pomiędzy uczestników grupy jest niezależny od Organizatora.
  10. O terminie i sposobie wręczenia nagród oraz wyróżnień Organizator poinformuje w odrębnej informacji wysłanej drogą mailową. Nieodebranie przez laureata nagrody w terminie wskazanym przez Organizatora jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do jej otrzymania.
  11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nagrody przekazane przez sponsorów, w tym reklamacji z tytułu wad czy uszkodzeń dokonanych po zakończeniu Konkursu.
  12. Ewentualny podatek od zdobytej nagrody jest pokrywany przez uczestnika konkursu, który otrzymał nagrodę.
  13. Uczestnik ma obowiązek zastosować się do scenariusza przedstawionego Organizatorowi przed występem scenicznym. Umieszczenie w występie niezatwierdzonych wcześniej przez Organizatora elementów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub dobrych obyczajów Zgłoszony strój nie zdobył nagrodypozostałych osób może stanowić podstawę do dyskwalifikacji z konkursu.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku w celach reklamowych przez Stowarzyszenie „Animatsuri”.
  2. Otrzymanie niektórych nagród może się wiązać ze zgodą na wykorzystanie wizerunku zwycięzców Konkursu przez sponsora danej nagrody. Nie zgadzając się na wykorzystanie swojego wizerunku przez danego sponsora, uczestnik zrzeka się prawa do otrzymanej nagrody.
  3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Konkursu przy ilości zgłoszeń mniejszej niż dziesięć.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów. W takim wypadku informację o nowym terminie zamknięcia zgłoszeń Organizator opublikuje z wykorzystaniem strony i wydarzenia na Facebooku, nie później niż 48 godzin przed jego upływem. 
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika, który wykazał się zachowaniem o niesportowym charakterze, w szczególności brakiem kultury wobec innych uczestników lub obsługi konkursu.
  6. Każdy przypadek upomnienia lub dyskwalifikacji rozpatrywany jest indywidualnie przez Organizatora.
  7. Decyzja o dyskwalifikacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie
  8. Kwestie nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Opiekun Konkursu.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. W przypadku zmiany Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie za pomocą poczty elektronicznej.

Do końca zgłoszeń zostało:

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
 • 00Sekund