Regulamin Imprezy

ani8-echi-poli-color

 1. Warszawski Festiwal Kultury Japońskiej Animatsuri 2017, zwany dalej „Festiwalem”, odbywa się w dniach 21-23 lipca 2017 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Fundacji Nowe Horyzonty mieszczącym się przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie, nazywanym dalej skrótowo „CKS”.
 2. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Entuzjastów Japońskiej Kultury Popularnej “Animatsuri” z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze 0000332054, zwani dalej Stowarzyszeniem lub Organizatorem.
 3. Festiwal jest wydarzeniem społecznym, czyli imprezą zwykłą odbywającą się na terenie prywatnym i nie podlega przepisom ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2010 . (Dz.U. Nr 62, poz. 504.). Wpłacane składki akredytacyjne traktowane są jako darowizna wspierająca Stowarzyszenie w pokryciu kosztów organizacji imprezy. Organizatorzy pracują społecznie.
 4. Festiwal ma charakter imprezy zamkniętej, w której udział mogą wziąć jedynie osoby będące członkami Stowarzyszenia, sympatycy Stowarzyszenia lub osoby zaproszone przez tę organizację.
 5. Każda osoba, niebędąca członkiem Stowarzyszenia, a chcąca wziąć udział w imprezie musi uiścić składkę akredytacyjną o określonej wysokości. Po jej uiszczeniu wspomniana osoba, zwana dalej Uczestnikiem, staje się członkiem wspierającym Stowarzyszenia na czas trwania Festiwalu. Ten punkt nie dotyczy wolontariuszy i osób zaproszonych przez Organizację.
 6. Dowodem uzyskanej zgody na uczestnictwo w imprezie jest kolorowa opaska na nadgarstku, którą należy pokazywać na każde wezwanie Organizatorów i Ochrony.
 7. Wydanie duplikatu zgubionej opaski wiąże się z karą umowną będącą dodatkową opłatą w wysokości uiszczonej wcześniej składki akredytacyjnej. Opaski noszące ślady zerwania (np. poprzez związanie dwóch końców) są nieważne i podlegają wymianie na duplikat z zachowaniem wyżej wymienionej kary umownej.
 8. Identyfikatory jednodniowe uprawniają do przebywania na obszarze Festiwalu w dniu ich nabycia do godziny 23:00 w piątek 21 lipca i w sobotę 22 lipca oraz do godziny 14:00 w niedzielę 23 lipca 2017 roku. Identyfikatory jednodniowe oraz trzydniowe bez opcji noclegu nie uprawniają do przebywania na obszarze Noclegu.
 9. Każda osoba, która przybędzie na Festiwal, zobowiązana jest wylegitymować się ważnym dowodem tożsamości ze zdjęciem i datą urodzenia lub okazaniem obsłudze akredytacji kodu QR z systemu Fouton, który upoważnia do odbioru przysługującej mu akredytacji. Ponadto osoby niepełnoletnie są zobowiązane przynieść i oddać w ręce akredytacji poprawnie wypełnioną, przez rodzica bądź prawnego opiekuna, Kartę Konwentowicza.
 10. Dane podane przy rezerwacji miejsca i przy odbiorze identyfikatorów, służą tylko i wyłącznie do ewidencji i zapewnienia bezpieczeństwa na Festiwalu i są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Po Festiwalu wszystkie dane wrażliwe są usuwane.
 11. Obszarem Festiwalu jest ogrodzony teren CKS-u. Uczestnikom na terenie Festiwalu wolno przebywać od godziny 17:00 w piątek 21 lipca 2017 roku do godziny 14:00 w niedzielę 23 lipca 2017 roku. Są od tego punktu odstępstwa opisane w punkcie 8. regulaminu.
 12. Obszarem Noclegu dla uczestników, którzy akredytowali się na całość trwania Festiwalu z opcją noclegu, są wyznaczone przez Organizatora strefy znajdujące się na obszarze Festiwalu. Wspomnianym uczestnikom wolno przebywać na jego terenie od godziny 15:00 w piątek 21 lipca 2017 roku do godziny 13:00 w niedzielę 23 lipca 2017 roku.
 13. Na obszar Festiwalu nie wolno wnosić żadnych zwierząt. Zakaz nie dotyczy zwierząt-przewodników osób niepełnosprawnych.
 14. Na obszar Festiwalu nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić zagrożenie zdrowia lub życia uczestników, a w szczególności przedmiotów zawartych w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Powyższe dotyczy również przedmiotów imitujących broń jak np. rekwizyty do strojów cosplayowych, czy repliki ASG, jednakże w ich przypadku ostateczną decyzję podejmuje szef ochrony lub wyznaczona przez niego osoba po obowiązkowej kontroli.
 15. Ochrona i Organizatorzy będą przyjmować w depozyt przedmioty niedopuszczone przez kontrolę, o której mowa w punkcie 14.; mają oni prawo do niewpuszczenia lub usunięcia z terenu imprezy osób niezgadzających się dobrowolnie na przechowywanie tych przedmiotów.
 16. Podczas trwania Festiwalu zabronione jest kierowanie dopuszczonej broni czy jakiegokolwiek innego niebezpiecznego narzędzia w stronę innego uczestnika  z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielił na to wyraźną zgodę (np. podczas pozowania do zdjęć).
 17. Na obszarze Festiwalu obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i spożywania napojów alkoholowych, środków psychotropowych i odurzających – w przypadku odnalezienia u uczestnika ww. środków, nastąpi ich natychmiastowa konfiskata, a w razie sprawiania problemów ze strony uczestnika, dyscyplinarne usunięcie go z obszaru Festiwalu. W skrajnych przypadkach może zostać wezwana Policja.
 18. Na obszarze Festiwalu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używania elektronicznych inhalatorów nikotynowych (liquidów).
 19. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody moralne i zdrowotne Uczestników Festiwalu; ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków każdy uczestnik powinien wykupić samodzielnie przed rozpoczęciem Festiwalu. Organizatorzy nie biorą również odpowiedzialności w przypadku zajścia w ciąże podczas trwania Festiwalu.
 20. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki.
 21. Osoby znajdujące się pod wpływem środków odurzających i pobudzających, a także zachowujące się agresywnie lub wulgarnie będą dyscyplinarnie usuwane z obszaru Festiwalu. W skrajnych przypadkach może zostać wezwana Policja.
 22. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody materialne spowodowane przez Uczestników Festiwalu – ich sprawcy będą pociągani do odpowiedzialności z użyciem danych osobowych przedstawionych Stowarzyszeniu. Dotyczy to również nieodpowiedzialnego korzystania z windy.
 23. Każda akcja reklamowa, jak np. wieszanie plakatów, rozdawanie jakichkolwiek materiałów reklamowych (ulotek, broszur, itp.) i innych podobnych,  musi być wcześniej skonsultowana z Organizatorami. Złamanie tego punktu może być ukarane dyscyplinarnym usunięciem z terenu (Festiwalu/Konwentu), a także mogą zostać wyciągnięte konsekwencje finansowe.
 24. Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania, sprzątania po sobie i podporządkowania się decyzjom Organizatorów, Obsługi Festiwalu i Ochrony.
 25. W salach i strefach przeznaczonych dla Organizatorów mogą przebywać tylko i wyłącznie Organizatorzy oraz osoby upoważnione przez nich do tego.
 26. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawują Organizatorzy, Obsługa Festiwalu i Ochrona.
 27. W sprawach nieuwzględnionych w Regulaminie decydują odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Karnego.
 28. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i uzupełniania programu Festiwalu. Ponadto podstawą do zwrotu części lub całości opłaty akredytacyjnej może być nieodbycie się przynajmniej 10% przewidywanych punktów programu w danym dniu Festiwalu, o ile Organizator nie będzie w stanie zorganizować w tym czasie atrakcji zastępczych o porównywalnej wartości w zamian za atrakcje, które nie mogły się odbyć.
 29. Wizerunek uczestników uwieczniony na zdjęciach robionych w trakcie imprezy, może zostać wykorzystany w ramach promocji innych imprez Organizatorów.
 30. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać dyscyplinarnie usunięte z terenu Festiwalu.
 31. Każda osoba akredytując się na Festiwal, automatycznie potwierdza znajomość Regulaminu. Regulamin, będzie do wglądu na akredytacji oraz na stanowisku informacji. Ponadto jest dostępny na stronie internetowej Festiwalu: www.festiwal.animatsuri.pl, a także w biuletynach informacyjnych, które są wręczane uczestnikom przy akredytacji.
 32. Zrezygnowanie z rezerwacji ze zwrotem składki akredytacyjnej jest możliwe do dnia 14 lipca 2017 r. włącznie.  Po tym terminie zwrot składki akredytacyjnej jest niemożliwy.
 33. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z ponoszenia konsekwencji, wynikających z jego nieprzestrzegania.
 34. W przypadku zdarzenia losowego, takiego jak ogłoszenie żałoby narodowej, poważnej awarii na obszarze Festiwalu, a także innych przyczyn, które uniemożliwiają zorganizowaniu Festiwalu, a za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ma on prawo odwołania imprezy, zmiany daty i/lub miejsca jej odbywania się, bez wcześniejszego uprzedzenia. W takim przypadku posiadaczowi akredytacji przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.
 35. Powyższy regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Festiwalu, w tym Gości Specjalnych, przedstawicieli Prasy, Wystawców, Ochronę, Twórców Atrakcji, Obsługę Festiwalu oraz Organizatorów.